prezentácie - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah

PREZENTÁCIE

Program je určený pre každého, kto chce uspieť pri rôznych formách prezentovania svojich myšlienok, produktu, nápadov, riešení, ponúk a podobne. Prvá časť programu sa zaoberá komunikačnými, didaktickými, psychologickými, grafickými a ďalšími prvkami prípravy prezentácií. Druhá časť je hlavne orientovaná na cvičenie a tréning vlastných prezentácií účastníkov. Aj tieto programy je možné absolvovať samostatne, pre začínajúcich odporúčame oba.PRÍPRAVA PREZENTÁCIE I.
Hlavné témy

Predmet prezentácie, znalosť témy, nosné prvky, kľúčové slová, hlavné myšlienky.
Štruktúra prezentácie, definovanie tém, obsah a scenár prezentácie.
Príprava prezentácie - priestor, publikum, čas, semiotické sústavy.
Voľba didaktických prvkov, hlavných a pomocných prezentačných procesov.
Tabuľa, plátno, spätný projektor, dátový projektor, veľkoformátový monitor, monitorový systém, tlačené materiály, CD, DVD, ...
Prezentovanie produktu, informácie, znalostí, projektu, ponuky, výberové konanie, výstava, veľtrh, obchodná prezentácia.
Príprava prezentácie v elektronickej podobe, fonty, rezy, farba, rozmiestnenie informácií v okne, ilustrácie, zvuk, video, fotografie, trojrozmerné prvky.
Práca s grafikou, tabuľkami, obrázkami, layout prezentácie, problematika fontov, ich rezov, typov, veľkosti a farieb.
Problematika degradácia farebnej kvality pri dátových projektoroch.
Časovanie prvkov, doznenie myšlienky.
Vyladenie grafiky, slova, akcie - scenár a réžia prezentácie.
Najčastejšie chyby prezentácie a ich eliminácia.
Diskusia - spustenie, ukončenie, riadenie. Zvládnutie technických problémov, vyrušovania, konfliktných situácií.

Trojdňový program


PRÍPRAVA PREZENTÁCIE II.
Hlavné témy

Komunikačné techniky prezentácie, dávkovanie informácií, overovanie pochopenia, argumentačné techniky.
Prezentácie obchodné, produktové, prezentovanie znalostí, procesov, myšlienky, výberové konanie, ponuka, výstava, veľtrh.
Presviedčanie, interakcia s publikom, riadená distribúcia témy. Nástroje riadenia diskusie.
Prezentácie účastníkov, ich analýza, odlaďovanie chýb, spätná väzba od účastníkov a lektora.
* Pri tomto programe odporúčame priniesť si svoju vlastnú prezentáciu v akejkoľvek podobe, ktorú si môže účastník vyladiť počas programu.

Dvojdňový programOBCHODNÁ PREZENTÁCIA

Obchodná prezentácia s jej špecifikami a nástrojmi. Prezentácia z aspektu podpory predaja, prípadne produktovej prezentácie. Program je vhodným tréningom existujúcich, alebo pripravovaných prezentácií účastníkov. Počas programu si účastníci môžu pripraviť svoje konkrétne prezentácie a skonfrontovať si ich navzájom.
Prezentácie si pod odborným vedením lektora môžu predviesť a odladiť.

Hlavné témy

Rozdiel medzi výrobkom a produktom, čo chce klient, kľúčové informácie, riadenie prezentácie, dávkovanie informácií, gradácia prezentácie, generovanie pridanej hodnoty.
Analýza produktu a jeho kľúčových prvkov, parametre času a priestoru prezentácie, didaktické pomôcky, elektronická prezentácia, veľtrh, výstava, efektívne použitie farieb, objektov, typ písma, animácia, zvuk. Štruktúra kľúčových rovín prezentácie – krízové miesta, zladenie farieb, grafických a ostatných prvkov. Riadenie času prezentácie, konfliktné situácie, vyrušovanie a zvládnutie týchto situácií, príprava a realizácia rôznych časových variantov prezentácie, eliminácia časového stresu. Otvorenie konkrétnej témy, úniky od témy, námietky a ich zvládnutie, diskusia o cene a hodnote, podporné prvky prezentácie, tlačené podklady, kópie podkladov, vzorky, testy, vložené videozáznamy, zvuky, obrázky, tabuľky, grafy a ich efektívne používanie. Sekundárne prezentačné prvky, web, DVD, CD, katalóg.
Najčastejšie chyby a ich eliminácia, príliš mnoho detailov, nejasné riadenie prezentácie, prehustené vizuálne prvky, zlé časovanie jednotlivých informácií, neoverenie si pochopenia, prezentácia nie je vedená s cieľom podpory obchodu.

Dvojdňový program


TRÉNING PREZENTÁCIÍ

Tréningový program pre účastníkov, ktorí si počas neho pod dohľadom lektora a poskytnutých reakcií ostatných účastníkov môžu upraviť a doladiť svoje existujúce vytvorené prezentácie.
Z jednotlivých vystúpení je zhotovený videozáznam, ktorý slúži k podrobnejšej identifikácii problémov a chýb. Počas programu sú detailne analyzované verbálne a neverbálne prejavy prezentátora, grafická úprava a efektívnosť grafických a textových prvkov, efektívnosť a potrebnosť multimediálnych prvkov, animácií a podobne.
Účastníci si skonfrontujú účinnosť svojho vystúpenia, zrozumiteľnosť, mieru pochopenia a ostatné prvky svojej rezentácie. Počas vystúpenia sú generované rôzne rušivé efekty od ostatných účastníkov, technické poruchy, ktoré musí byť prezentátor schopný zvládnuť.
Program je určený každému, kto potrebuje prezentovať svoje myšlienky, návrhy, produkty, etc.

Dvojdňový program
(pri skupine do 12 účastníkov)
Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah